Home
de Bioakker
Filosofie
Pluktuin
Afrekenen Pluktuin
Boerenmarkt
Groenten
Lezingen
Informatie
Nieuws
Links
Bild:

WAAROM GEEN DIERLIJKE MEST?

Onder dierlijke mest versta ik: mest van landbouwhuisdieren. Landbouwhuisdieren leiden een onnatuurlijk leven. Het veevoer komt uit alle uithoeken van de wereld en bevat onder andere antibiotica en hormonen. Deze stoffen komen in de mest terecht.
Meestal staan de dieren ook op stal en leven ze niet in de buitenlucht. Ook dat is een onnatuurlijke situatie.

Naast deze aspecten heeft dierlijke mest nog andere nadelen. In mijn lezingen ga ik hierop in leg ik uit welke goede vervangende mogelijkheden er zijn voor dierlijke mest.

In de biologische wereld in Nederland wordt mest uit de bioindustrie toegestaan en gebruikt. Bioakker doet daar niet aan mee.


Bild: EVENWICHTIGE ECOLOGISCHE LANDBOUW - ZONDER BIJSMAAK!EVENWICHTIGE ECOLOGISCHE LANDBOUW - ZONDER BIJSMAAK!

Duurzaamheid betekent evenwicht tussen mens, aarde en profijt. Naast een natuurlijk evenwicht moeten het werk, de opbrengst en de prijs evenwichtig zijn.
De groente groeit zoals een wilde plant in een natuurlijke omgeving. De mens zaait en plant, en grijpt verder zo min mogelijk in. Er wordt geoogst, maar geen roofbouw gepleegd. Wat er in essentie geoogst wordt, wordt aan de bodem teruggegeven. Na aftrek van mineralisatie van bodemdeeltjes en stikstofbinding uit de lucht, wordt een schatting gemaakt van de hoeveelheid die is onttrokken. Een equivalent hiervan wordt in de vorm van groenbemesting aan de bodem teruggegeven. Deze natuurlijke bemesting is altijd een plantaardig (rest)product, zoals bijvoorbeeld het loof van gewassen, of het maaisel van een braakliggende akker.
Zo ontstaat een evenwichtige kringloop.

De term 'zonder bijsmaak' wil zeggen: de groenten uit deze ecologische vorm van landbouw zijn gekweekt zonder dat ook maar n enkel landbouwhuisdier gedood of misbruikt is. De term 'zonder bijsmaak' doelt dus, behalve op de pure smaak, k op een 'zuiver geweten'!

Bild: IS ONKRUID ONGEWENST?IS ONKRUID ONGEWENST?

Het zogenaamde onkruid noem ik bijkruid. Het staat het cultuurgewas terzijde. Er gaat namelijk een enorm positieve werking van deze planten uit op het grote geheel. Denk aan insectendiversiteit, het vrijmaken van sporenelementen voor de groenteteelt, structuurverbetering van de bodem en het voorkomen van erosie en slemp. Eens in de drie jaar braak liggen met begroeiing werkt zeer positief op de vitaliteit van de bodem.
Het bijkruid wordt machinaal wel enigszins binnen de perken gehouden. Het mag het cultuurgewas niet overwoekeren. Te veel en/of te eenzijdige, hardnekkige bijkruiden vormen een belemmering voor een succesvolle teelt.


HANDWERK OF MACHINAAL WERK?

Waar mogelijk kiest Bioakker voor machinaal werk. Hoe minder handwerk, hoe beter. Er zijn namelijk altijd handen tekort. En er blijft genoeg werk over dat met de hand gedaan wordt, zoals poten, schoffelen of oogsten.